Spectaculo Interesse

Festival Spectaculo Interesse 2023

14. ročník mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse proběhne v termínu 1. – 6. října 2023. Přihlásit se můžete okamžitě.

Po dvou pandemických letech, která znemožnilá konání festivalu v řádném termínu, se Spectaculo Interesse opět probouzí k životu. S ohledem na to, že v roce 2021 festival neproběhl, bude dramaturgická rada vybírat z inscenací, které vznikly v čase od předchozího ročníku, tedy od roku 2019.

Přihlášky, které jsme obdrželi v roce 2020 a 2021 považujeme za platné.

 • Spectaculo Interesse je mezinárodní soutěžní loutkářský festival, jehož pořadatelem je Divadlo loutek Ostrava.
 • Festival je bienále, koná se každý lichý rok na přelomu září a října.
 • Festival nabízí festivalovému publiku i odborné veřejnosti přehlídku toho nejzajímavějšího, co v daném oboru v poslední době vzniklo.
 • Dramaturgie festivalu se zaměřuje na výrazné divadelní produkce, v nichž hraje důležitou roli loutka. Vedle inscenací čistě loutkových jde o jakékoli další produkce, které pracují s prostředky a principy loutkového divadla.
 • Dramaturgický výběr není nikterak omezen žánrem inscenací ani cílovou skupinou. Festival je určen dospělým i dětským divákům.  
 • Přednost ve výběru mají inscenace a projekty, které vznikly v době od konání posledního SI. V případě mimořádně zdařilých projektů staršího data lze však toto pravidlo porušit.     
 • Inscenace vybírá pětičlenná dramaturgická rada v čele s ředitelkou divadla.
 • Program festivalu je rozdělen na hlavní - soutěžní a doprovodný - nesoutěžní.
 • Všechny produkce hlavního programu hodnotí tříčlenná mezinárodní odborná porota, která na závěr festivalu uděluje hlavní cenu a tři individuální ceny.
 • Do hlavního programu se mohou přihlásit profesionální divadla,soubory, nezávislá divadelní uskupení i jednotlivci z ČR a zahraničí.
 • Doprovodný program zahrnuje především nesoutěžní divadelní představení pro děti i dospělé diváky, dále pak workshopy, odborné diskuse, koncerty, přednášky a semináře, tematické výstavy apod.

SPECTACULO INTERESSE 2023

The 14th edition of the Spectaculo Interesse International Puppetry Festival will take place from 1 to 6 October 2023. You can sign up immediately.

After two pandemic years that made it impossible to hold the festival on the proper dates, Spectaculo Interesse is coming back to life. In view of the fact that the 2021 festival did not take place, the dramaturgical board will select from the productions that have been created since the previous edition, that is, since 2019.

Applications received in 2020 and 2021 are considered valid.

 

 • Spectaculo Interesse is an international puppetry festival organized by the Ostrava Puppet Theatre.
 • The festival is biennial, held every odd year at the turn of September and October.
 • The festival offers the festival audience and the professionals a showcase of the most interesting things that have been recently created in the field of puppet theatre.
 • The festival's dramaturgy focuses on distinctive theatre productions in which the puppet plays an important role. In addition to purely puppet productions, the festival presents any other productions that work with the means and principles of puppet theatre.
 • The dramaturgical selection is in no way limited by the genre of the productions or the target group. The festival is intended for both adult and child audiences. 
 • Priority in the selection is given to productions and projects that have been created since the last SI. However, in the case of exceptionally successful projects of an earlier date, this rule may be broken.    
 • Productions are selected by a five-member dramaturgical board headed by the theatre director.
 • The programme of the festival is divided into the main - competitive and accompanying - non-competitive.
 • All productions in the main programme are evaluated by a three-member international jury, which awards the main prize and three individual prizes at the end of the festival.
 • The main programme is open to professional theatres, ensembles,independent theatre groups and individuals from the Czech Republic and abroad.
 • The accompanying programme includes mainly non-competitive theatre performances for children and adults, workshops, expert discussions, concerts, lectures and seminars, thematic exhibitions,etc.